TELEPÜLÉS
Térkép
Utcanévjegyzék
ÖNKORMÁNYZAT
Közérdekű adatok
Képviselő-testület
Bizottságok
Közös Önkormányzati Hivatal
Rendeletek
Testületi ülések
Nemzetiségi Önkormányzatok
Hirdetmények
Őcsényi Hírmondó
Nyertes pályázataink
Letölthető nyomtatványok
INTÉZMÉNYEK
Iskola
Óvoda
Közösségi Ház
Teleház - Könyvtár
Orvosi rendelők
Gyógyszertár
Egészségház
Házi Segítségnyújtás
Posta
KULTÚRA
Múzeumok - Tárlatok
Civil szervezetek
Egyházak
SZABADIDŐ
Rendezvények

Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság

     
Horváthné Ritter Piroska
elnök
Ancsin Attila
tag
Csapai János
tag
    
    

Szociális Bizottság

    
Ancsin Attila
elnök
Kárpáti-Guth Margit
tag
Nagyné Kun Márta Anita
külsős tag
    
    

Kulturális Bizottság

    
Scultéty Erzsébet
elnök
Csapai János
tag
Kárpáti-Guth Margit
tag
   

Egyes bizottságok feladatai:

      

Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság

      

• véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit;
• közreműködik a pénzügyi tervkoncepció összeállításában,
• figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;
• vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.
• figyelemmel kíséri a gazdálkodás színvonalát, a pénzeszközök felhasználásának célszerűségét,
• figyelemmel kíséri az intézmények működését, a fejlesztési feladatok megvalósítását,
• A pénzügyi bizottság vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli. Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek
• felkérésre közreműködik az önkormányzati intézmény ellenőrzésében,
• közfoglalkoztatási terv készítése,
• összeférhetetlenségi ügyek vizsgálata,
• javaslatot tesz a polgármester bérfejlesztésére és külön jutalmára,
• nyilvántartja a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatait,
• ellenőrzi a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatait.

   
   

Kulturális Bizottság

   

• ellátja a település közoktatási, művelődési, kulturális, idegenforgalmi és sporttevékenységének összehangolását
• előkészíti az intézményvezetői pályázatok kiírását,
• közreműködik a kulturális és sportrendezvények szervezésében, lebonyolításában, a sárközi hagyományok ápolásában, a műemlék jellegű alkotások felkutatásában, ezek állapotának felmérésében, védelmében,
• szervezi a témaköreit érintő jogszabályok és képviselő-testületi határozatok végrehajtását a társadalmi szervezeteknél,
• véleményezi az oktatási, művelődési intézmények vezetőinek pályázatát, a tárgyköreit érintő testületi előterjesztéseket,
• kapcsolatot tart a társadalmi szervezetekkel,
• figyelemmel kíséri az önkormányzat intézményeinek, valamint a társadalmi szervezetek, helyi médiák működését, a fiatalok nyári táborozásait, a témaköreit érintő pályázati kiírásokat, közreműködik ezek elkészítésében.

     
     

szociális bizottság

     

• véleményezi az önkormányzat éves költségvetését és a szociális gondoskodást érintő rendelet-tervezeteket,
• a képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt a helyi szociális és gyermekvédelmi rendeletekben meghatározott feladatokról,
• évenként felülvizsgálja a segélyezettek és tartásra kötelezett hozzátartozók szociális helyzetét.
• vizsgálja az egészségügyi alapellátás helyzetét,
• figyelemmel kíséri a polgárok egészségügyi és szociális helyzetét,
• véleményezi az egészségügyi és szociális intézményekben a kinevezéseket, pályázatok kiírásában és elbírálásában részt vesz,
• kapcsolatot tart a karitatív mozgalmakkal, segíti tevékenységüket.