TELEPÜLÉS
Térkép
Utcanévjegyzék
ÖNKORMÁNYZAT
Közérdekű adatok
Képviselő-testület
Bizottságok
Közös Önkormányzati Hivatal
Rendeletek
Testületi ülések
Nemzetiségi Önkormányzatok
Hirdetmények
Aktuális hírek
Őcsényi Hírmondó
Nyertes pályázataink
Letölthető nyomtatványok
INTÉZMÉNYEK
Iskola
Óvoda
Közösségi Ház
Teleház - Könyvtár
Orvosi rendelők
Gyógyszertár
Egészségház
Házi Segítségnyújtás
Posta
Takarékszövetkezet
KULTÚRA
Múzeumok - Tárlatok
Civil szervezetek
Egyházak
SZABADIDŐ
Rendezvények

Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság

     
Horváthné Ritter Piroska
elnök
Ancsin Attila
tag
Csapai János
tag
    
    

Szociális Bizottság

    
Ancsin Attila
elnök
Vezsenyi Tiborné
tag
Nagyné Kun Márta Anita
külsős tag
    
    

Kulturális Bizottság

    
Scultéty Erzsébet
elnök
Csapai János
tag
Vezsenyi Tiborné
tag
   

Egyes bizottságok feladatai:

      

Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság

      

• véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit;
• közreműködik a pénzügyi tervkoncepció összeállításában,
• figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;
• vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.
• figyelemmel kíséri a gazdálkodás színvonalát, a pénzeszközök felhasználásának célszerűségét,
• figyelemmel kíséri az intézmények működését, a fejlesztési feladatok megvalósítását,
• A pénzügyi bizottság vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli. Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek
• felkérésre közreműködik az önkormányzati intézmény ellenőrzésében,
• közfoglalkoztatási terv készítése,
• összeférhetetlenségi ügyek vizsgálata,
• javaslatot tesz a polgármester bérfejlesztésére és külön jutalmára,
• nyilvántartja a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatait,
• ellenőrzi a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatait.

   
   

Kulturális Bizottság

   

• ellátja a település közoktatási, művelődési, kulturális, idegenforgalmi és sporttevékenységének összehangolását
• előkészíti az intézményvezetői pályázatok kiírását,
• közreműködik a kulturális és sportrendezvények szervezésében, lebonyolításában, a sárközi hagyományok ápolásában, a műemlék jellegű alkotások felkutatásában, ezek állapotának felmérésében, védelmében,
• szervezi a témaköreit érintő jogszabályok és képviselő-testületi határozatok végrehajtását a társadalmi szervezeteknél,
• véleményezi az oktatási, művelődési intézmények vezetőinek pályázatát, a tárgyköreit érintő testületi előterjesztéseket,
• kapcsolatot tart a társadalmi szervezetekkel,
• figyelemmel kíséri az önkormányzat intézményeinek, valamint a társadalmi szervezetek, helyi médiák működését, a fiatalok nyári táborozásait, a témaköreit érintő pályázati kiírásokat, közreműködik ezek elkészítésében.

     
     

szociális bizottság

     

• véleményezi az önkormányzat éves költségvetését és a szociális gondoskodást érintő rendelet-tervezeteket,
• a képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt a helyi szociális és gyermekvédelmi rendeletekben meghatározott feladatokról,
• évenként felülvizsgálja a segélyezettek és tartásra kötelezett hozzátartozók szociális helyzetét.
• vizsgálja az egészségügyi alapellátás helyzetét,
• figyelemmel kíséri a polgárok egészségügyi és szociális helyzetét,
• véleményezi az egészségügyi és szociális intézményekben a kinevezéseket, pályázatok kiírásában és elbírálásában részt vesz,
• kapcsolatot tart a karitatív mozgalmakkal, segíti tevékenységüket.